People really buy things from OLX

OLX.ba

PIK.ba postao OLX.ba

Sredinom february 2015. godine, centralno kupoprodajno mjesto u BiH, PIK.ba - Svijet kupoprodaje, postaje dijelom OLX mreže i nastavlja da djeluje pod Lokalnom domenom OLX.ba, tako čineći zalnu.

Oficijelna OLX.ba Android aplikacija

Ispunili smo našu misiju, postali centralno kupoprodajno mjesto u BiH. Od momenta predstavljanja prve verzije Android aplikacije u aprilu 2012. godine, nastojali smo uvesti razna poboljšanja koja bi olakšala korištenje OLX-a. Smatramo da smo ovog puta lansirali verziju koja nudi mnoštvo traženih opcija, a koja je rezultat višemjesečnog rada i slušanja korisničkih zahtjeva.

Novu verziju karakterišu:

3.2.7 / b>
✓ Opcija slanja ponuda korisnicima (samo za OLX shopove)
✓ Novi način dopune OLX kredita preko kartičnog plaćanja (Monri)
3.1.7
✓ Opcija slanja lokacije u privatnim porukama
3.1.0
✓ Besplatni OLX pozivi 🤙
3.0.4
✓ Slanje ponuda za dostavu artikala kroz privatne poruke
3.0.0
✓ Novi dizajn
✓ Lakša navigacija kroz aplikaciju
2.6.4
✓ Novi paketi za OLX Shopove
2.6.0
✓ Besplatna dostava 🚚
✓ Upravljanje zalihama artikala
2.5.8
✓ Nova category "Pokloni"
2.5.7
✓ Blokiranje korisnika
✓ Kreiranje i uređivanje OLX radnje
2.5.5
✓ Dopuna OLX kredita preko xBon-a
✓ Stikeri u porukama 😎
2.5.4
✓ Verifikacija adrese
2.5.3
✓ Brža i jednostavnija objava za sve kategorije
✓ Postavke profila
2.5.2
✓ Filtriranje artikala u blizini
2.5.1
✓ Premium dostava
2.5.0
✓ Nova kategorija za poslove
2.4.9
✓ Historija cijena na artiklima
✓ Servisi i usluge
2.4.8
✓ Napredni text editor u detaljnom opisu kod objave / uređivanja artikala
2.3.6
✓ Statistics on artiklima
✓ Novi tabelarni prikaz artikala na pretrazi
2.3.5
✓ Automatsko spašavanje nezavršenih poruka
2.3.2
✓ OLX PRO opcije
2.2.7
✓ Kupovina OLX kredita putem kartice
2.2.4
✓ Brži upload slika na objavi / uređivanju
✓ Odabir više gradova u filterima na pretrazi
✓ Klik na proizvođač / model vozila otvara pretragu
2.2.3
✓ Historija otvorenih artikala
✓ Artikli u vašoj blizini

Prijašnje verzije
✓ Novi i bolji dizajn po posljednjim Google-ovim standardima
✓ Korištenje aplikacije bez prijave na OLX profile
✓ Napredna objava artikla
✓ Sugeriranje kategorije pri objavi artikla
✓ Izmjena svih detalja artikla
✓ Obnova artikla
✓ Promjena category
✓ Puno brže učitavanje podataka
✓ Pretraga po svim filterima (kao i full desktop verzija)
✓ Preglednija galerija slika
✓ Promjena izgleda pretrage (lista / grid)
✓ Navigiranje do odabrane nekretnine na mapi
✓ Spašavanje pretrage, artikala i korisnika
✓ Automatska provjera i obavještenja o novim rezultatima u spašenim pretragama
✓ Notifikacije za privatne poruke, javna pitanja, zahtjeve za prodaju
✓ Potpuna promocija artikla (izdvajanje i hitna prodaja)
✓ Mogućnost dopune OLX kredita (Kartica, Vaučer, SMS, xBon, Uplatnica)
✓ Categories hitno i najnovije
✓ Interactive mapa nekretnina
✓ Prodaja / kupovina artikala
✓ Razmjena dojmova

Želimo čuti vaše komentare, criticism i prijedloge, te na taj način u narednoj verziji ponuditi još mnogo olakšica za što lakše, mobilnije i uspješnije poslovanje.

Vaš OLX.ba

POJEDINOSTI DOPUŠTENJA

IDENTITET: Potrebno za push, besplatne notifikacije za privatne poruke i javna pitanja.

LOKACIJA: Koristi se za prikaz artikala po blizini. Since bismo Vas uputili do lokacije nekretnine ili OLX radnje potrebno je da dozvolite aplikaciji da pročita Vašu lokaciju.

MEMORIJA: Neke opcije u aplikaciji zahtijevaju pristup memoriji da bi sačuvali potrebne podatke.

MREŽNI PRISTUP: Da bi aplikacija funkcionisala, potreban je pristup mreži.

CAMERA: Koristi se za slikanje prilikom objave / uređivanja artikala, i za slanje slika u privatnim porukama.

MICROPHONE: Koristi se za besplatne OLX pozive.

PIK.ba became OLX.ba

In mid-February 2015, the central buying point of Bosnia and Herzegovina, PIK.ba - The World of Buying and Selling, becomes part of the OLX network and continues to work under the local domain OLX.ba. This creates a global network of OLX advertisers that is present in more than 40 countries.

The official OLX.ba Android application

We have accomplished our mission and have become the key selling point in Bosnia and Herzegovina. Since the launch of the first version of the Android app in April 2012, we've tried to introduce various improvements that make OLX easier to use. We believe that this time around we released a version that has many of the requested options. This is the result of months of work and eavesdropping on customer inquiries.

The new version offers:

3.2.7 / b>
Ponuda option to send offers to customers (OLX shops only)
✓ New possibility to top up OLX credit by card payment (Monri)
3.1.7
Lokacije option to send the location in private messages
3.1.0
OL Free OLX calls 🤙
3.0.4
✓ Send offers for item delivery through private messages
3.0.0
✓ New design
✓ Easier navigation through the application
2.6.4
✓ New packages for OLX stores
2.6.0
✓ Free shipping 🚚
✓ Inventory management of articles
2.5.8
✓ New category "Gifts"
2.5.7
Block Ranje users
✓ Create and edit an OLX action
2.5.5
OL replenishment of OLX credits via xBon
U messaging sticker 😎
2.5.4
Address verification
2.5.3
Whether faster and easier publication for all categories
Profila profile settings
2.5.2
✓ Filter nearby items
2.5.1
✓ Premium shipping
2.5.0
✓ New job category
2.4.9
Cijena price history for items
✓ Services and services
2.4.8
Text Extended text editor in detailed description when publishing / editing elements
2.3.6
✓ Statistics on articles
✓ New table view of elements in the search
2.3.5
Spaš Automatically save unfinished messages
2.3.2
✓ OLX PRO options
2.2.7
✓ Buy OLX credit using a card
2.2.4
✓ Faster image upload when posting / editing
✓ Select multiple cities in search filters
✓ The search is opened by clicking on the make / model of the vehicle
2.2.3
✓ History of open items
✓ Objects in your area

Earlier versions
✓ New and better design based on the latest Google standards
✓ Use the application without logging into the OLX profile
✓ Extended article publication
✓ Suggest a category when posting an article
✓ Change all item details
✓ Product recovery
Change category
Load Avanje data much faster
✓ Search for all filters (as well as the full desktop version)
Nija more transparent picture gallery
✓ Change search look (list / grid)
✓ Navigate to the selected property on the map
Avanje Rescue search, objects and users
✓ Automatic checking and notification of new results for saved searches
✓ Notifications for private messages, public expenses, sales inquiries
✓ Full product promotion (highlight and urgent sales)
OL option to top up the OLX credit (card, voucher, SMS, xBon, payment slip)
✓ Categories urgent and up to date
✓ Interactive real estate map
✓ Sell / buy items
✓ Exchange of impressions

We want to hear your comments, criticisms and suggestions and in this way we offer a lot more possibilities for an easier, more mobile and more successful business in the next version.

Your OLX.ba

PERFORMANCE DETAILS

IDENTITY: Required for push notifications for private messages and public issues.

LOCATION: Used to show nearby items. To direct you to a real estate location or OLX business, you must allow the application to read your location.

STORAGE: Some options in the application require memory access to store the required data.

NETWORK ACCESS: A network is required for the application to work.

CAMERA: Take pictures while posting / editing items and sending pictures in private messages.

MICROPHONE: Used for free OLX calls.